بازسازی ۲۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم

لکوموتیوهای آلستوم که از سال ۱۳۸۰ به ناوگان ریلی کشور وارد شده، پس از طی زمان ۱۰ سال و بر اساس برنامه تعمیرات مقرره باید تحت تعمیرات مقرره سنگین ۲۰۰۰۰ ساعت لکوموتیو و ۷۲۰۰۰۰ کیلومتر بوژی قرار گیرند. این شرکت از تیرماه سال ۸۹ نسبت به انجام تعمیرات سنگین و راه اندازی ۲۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم طی دو قرارداد ۵ و ۱۵ دستگاه اقدام نموده است . تعمیرات این لکوموتیوها تا سقف ۲۰۰۰۰ ساعت، شامل تعمیرات اساسی تمام مجموعه های لکوموتیو نظیر تمام الکتروموتورهای کمکی، ژنراتوراصلی، سیستم ترمز، بخش هایی از سیستم های الکتریکی و نیز تعمیرات اساسی ۷۲۰۰۰۰ کیلومتر بوژی ها، با موفقیت به انجام رسیده است. فرایند تعمیراتِ این لکوموتیوها در کارخانجات بازسازی لکوموتیو کرج انجام شده است. قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز برای انجام این پروژه توسط شرکت تورا تامین شده است. توسعه منابع تامین قطعات، ساخت قطعات در داخل کشور، انجام تعمیرات برخی از مجموعه ها برای اولین بار در ایران، جزو موارد شاخص این پروژه در شرکت تورا بوده است.