طرح مطالعاتی ارزیابی واگذاری عملیات مانور به بخش خصوصی

مشاوره و انجام پروژه های تحقیقات مهندسی به عنوان پیش زمینه اصلی هر گونه تصمیم گیری و تصمیم سازی در رابطه با هر نوع فعالیت مرتبط ریلی از مهمترین خدمات شرکت تورا است. از جمله این فعالیتها می توان به انجام پروژه تحقیقاتی این شرکت با موضوع پروژه تحقیقاتی مطالعات ارزیابی واگذاری عملیات مانور به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ اشاره نمود که برای مرکز مطالعات راه آهن جمهوری اسلامی توسط این شرکت انجام پذیرفته است.