تعمیرات اساسی بوژی

بوژی لکوموتیو به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین بخش های لکوموتیو در بهره برداری مناسب از لکوموتیوها نقش مهمی دارد. بوژی لکوموتیوها با توجه به شرایط خشن کاری و نیز به عنوان مجموعه ای مستقل و تحت قالب بندی مجزایی از لکوموتیوها، در مبحث تعمیرات جایگاه ویژه ای دارد. لکوموتیوهای GM بزرگترین گروه از ناوگان لکوموتیوهای راه آهن ج.ا.ا را تشکیل می دهد و لذا برای بهره برداری مناسب از ناوگان، بخش عمده این قرارداد مربوط به تعمیرات اساسی بوژی و مجموعه های وابسته به آن بوده است. بر همین اساس تعمیرات اساسی بوژی لکوموتیوهای ناوگان از تاریخ 01/06/1387 و به مدت 5/2 سال توسط این شرکت و در محل کارخانجات اساسی تهران به انجام رسید. تعمیرات مجموعه های یاتاقانهای سرمحور، تعویض و تراش چرخ، تعویض محور، اصلاح و تعمیرات فریم، تعمیرات سیلندرهای ترمز، و نیز انجام تعمیرات مقرره و یا اصلاحی بوژی ها و مجموعه های وابسته به آن در این قرارداد بر عهده این شرکت بوده است. خدمات مربوط به تعویض ترکشن در نواحی مختلف و یا اصلاحات مورد نیاز برای بوژی ها نظیر ارسال قطعات و مجموعه های تعمیراتی مرتبط با بوژی برای نواحی نیز در این قالب به انجام رسیده است. در سال 89 نیز تعداد 6 دستگاه بوژی متعلق به شرکت فولاد خوزستان با تامین کامل قطعات در کارگاه این شرکت بازسازی شد که اولین تجربه بازسازی این بوژی ها در خارج از راه آهن و در کارگاه های بخش خصوصی به حساب می آید.